Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и петото заседание, което ще се проведе на 19.03.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и петото заседание, което ще се проведе на 19.03.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отчет на решенията на Общинския съвет – к.л.414

Предложение: кмет

2. Годишен доклад за изпълнение на общински план за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. през 2008 г. – к.л.413

Предложение: кмет

3. Утвърждаване на списъци на общински жилища, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС – к.л.415

Предложение: кмет

4. Обявяване на недвижим имот за имот – публична общинска собственост – к.л.420

Предложение: кмет

5. Обявяване на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери за публична общинска собственост – к.л.418

Предложение: кмет

6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост – к.л.421

Предложение: кмет

7. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от общински недвижим имот, намиращ се в гр.Русе, ул.Червен № 5 на Детска ясла № 1 – к.л.417

Предложение: кмет

8. Отказ за учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л.419

Предложение: кмет

9. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.431

Предложение: кмет

10. Прекратяване на съсобственост чрез замяна на част от общински недвижим имот с част от имот, собственост на физически лица по реда на чл.36, ал.1,т.4 от ЗОС – к.л.416

Предложение: кмет

11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.429

Предложение: кмет

12. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.422

Предложение: кмет

13. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – к.л.423

Предложение: кмет

14. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – к.л.424

Предложение: кмет

15. Получаване мандат от ОбС за гласуване по точки от дневния ред на извънредно Общо събрание на „ЕГГЕД – Русе” АД – к.л.430

Предложение: общински съветници

16. Утвърждаване на Програма „Спорт – 2009” – к.л.436

Предложение: кмет

17. Допълнение на критериите относно Програма „Спорт” – финансиране на спортни клубове – к.л.437

Предложение: общински съветник

18. Решение за обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса – к.л.435

Предложение: кмет

19. Изграждане на скулптурна група с барелефи на солистите на Русенска опера Пенка Маринова, Николай Здравков и Кирил Кръстев – к.л.432

Предложение: кмет

20. Удължаване срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД – к.л.433

Предложение: кмет

21. Решение за придобиване на дълготраен материален актив – к.л.425

Предложение: кмет

22. Приемане на краен ликвидационен баланс на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация – к.л.426

Предложение: кмет

23. Промяна правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе – к.л.42

Предложение: общински съветници

24. Удостояване на Явор Василев Христов със звание „Почетен гражданин на гр.Русе”

Предложение: общински съветници

25. Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение: председател ОбС

26. Приемане дати за заседания на общинския съвет през третото тримесечие на 2009 г.

Предложение: председател ОбС

27. Избор на контрольор на общинско търговско дружество

Предложение: председател ОбС

28. Разглеждане на жалби на граждани

Предложение: председател ОбС

29. Питания

30. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)