Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и първото заседание, което ще се проведе на 18.12.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и първото заседание, което ще се проведе на 18.12.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6 при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г. – к.л.305

Предложение: кмет

2. Допълване и промяна в списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи – к. л. 339

Предложение: кмет

3. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината – к. л. 352

Предложение: общински съветници

4. Приемане изменения и допълнения на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. 336

Предложение: кмет

5. Приемане на нова Наредба 5 за търговската дейност на територията на Община Русе – вх. № 1132

Предложение: кмет

6. Приемане на изменение и допълнение на Наредба 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост – вх. № 1169

Предложение: кмет

7. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клубове на политически партии и неправителствени организации – к.л.342

Предложение: кмет

8. Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 6 броя магазини – к.л.355

Предложение: кмет

9. Предоставяне безвъзмездно право за управление върху недвижим имот – ПОС – к.л.329

Предложение: кмет

10. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.345

Предложение: кмет

11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имоти, ПОС – к.л.326

Предложение: кмет

12. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.341

Предложение: кмет

13. Даване на съгласие за замяна на гори и земи от горския фонд на Община Русе, ЧОС, с гори и земи от държавен горски фонд – к. л. 355

Предложение: кмет

14. Прекратяване на съсобственост – „Русепроект – 95” ООД

Предложение: кмет

15. Продажба на земеделска земя в гр.Мартен – к.л.346

Предложение: кмет

16. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – к.л.338

Предложение: кмет

17. Прекратяване на съсобственост в имот, представляващ апартамент в жилищен блок по ул.Пазарна – к.331

Предложение: кмет

18. Учредяване право на пристрояване върху общинска земя в гр.Русе, ул.Николаевска 109, имот № 4890, кв.149 – к.л.330

Предложение: кмет

19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л. 333

Предложение: кмет

20. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти: УПИ І –общ., УПИ ІІ-общ., УПИ-ІV-общ., УПИ V-общ. и УПИ VІ-общ. от кв. 72 по плана на с. Сандрово, Община Русе- к. л. 334

Предложение: кмет

21. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в гр. Мартен, Община Русе – к.л. 328

Предложение: кмет

22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр. Мартен, Община Русе – к.л. 327

Предложение: кмет

23. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л. 343

Предложение: кмет

24. Обявяване на имот – публична общинска собственост – к. л. 340

Предложение: кмет

25. Вземане на решение относно даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя в друга територия в различни населени места в Община Русе във връзка със ситуиране на пречиствателни станции и кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” – к. л. 349

Предложение: кмет

26. Вземане на решение за започване на процедура по утвърждаване на ПУП – изменение на план за улична регулация на бул. „Тутракан” и изменение на план за регулация на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – к. л. 344

Предложение: кмет

27. Приемане на Наредба № 1 за общинската собственост – вх. № 1183

Предложение: кмет

28. Декларация за предназначението на обекта, предмет на интервенция по проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” – вх. № 1194

Предложение: кмет

29. Закриване на такси-стоянка на бул. „Цар Освободител” пред Кооперативния пазар – к. л. 356

Предложение: кмет

30. Обозначаване границите на урбанизираната територия на гр. Русе с пътни знаци З 11 и Д 12 – к. л. 354

Предложение: кмет

31. Дейностите по управление на отпадъците в Община Русе – к. л. 353

Предложение: общински съветник

32. Делегиране на създадената Комисия по етика на правомощия на комисия по чл. 25 ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – к. л. 351

Предложение: общински съветник

33. Приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по ЗЮЛНЦ – к. л. 350

Предложение: общински съветник

34. Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” – к. л. 347

Предложение: кмет

35. Отпускане на персонална пенсия на Людмила Валентинова Маринова – к. л. 348

Предложение: кмет

36. Отпускане на персонална пенсия на Патрисия Димитрова и Костадин Димитров – к. л. 337

Предложение: кмет

37. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр. Русе” на г-н Борис Панов – к. л. 317

Предложение: кмет

38. Избор на представители на Община Русе в търговски дружества

Предложение: общински съветник

39. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2009 г.

Предложение: общински съветник

40. Избор на експерти в работата на постоянните комисии на общинския съвет

Предложение: общински съветник

41. Питания
42. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)