Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 20.06.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и седмото заседание, което ще се проведе на 20.06.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.197 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Предложение: кмет
2. К.Л.224 Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе”,договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
Предложение: кмет
3. К.Л.200 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по Финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, по Лот 2 „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе”, от Възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе
Предложение: кмет
4. К.Л.201 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по Финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, по Лот 1 „Рехабилитация и разширяване на вътрешната водоснабдителна мрежа – гр. Русе”, от Възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
Предложение: кмет
5. Изказване на д-р Милко Костадинов
6. Изказване на Георги Манев
7. К.Л.211 Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД
Предложение: кмет
8. К.Л.212 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
9. К.Л.213 Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център–1–Русе” ЕООД, „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД, “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД и „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД
Предложение: кмет
10. К.Л.222 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост
Предложение: кмет
11. К.Л.217 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
Предложение: кмет
12. К.Л.219 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в кметство с. Ново село
Предложение: кмет
13. К.Л.220 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – автомат за топли, безалкохолни напитки
Предложение: кмет
14. К.Л.221 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение
Предложение: кмет
15. К.Л.225 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
Предложение: кмет
16. К.Л.214 Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово
Предложение: кмет
17. К.Л.198 Съгласие за продажба на общински терен от 39 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XІІ-716 в кв. 22 по плана на град Мартен
Предложение: кмет
18. К.Л.202 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, ул. „16-та”, местност „Люляците 1,2”
Предложение: кмет
19. К.Л.199 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”
Предложение: кмет
20. К.Л.203 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Барбуков трап”
Предложение: кмет
21. К.Л.204 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
Предложение: кмет
22. Оправомощаване на Кмета на Община Русе по вземане на решение за управление на съсобствен имот
Предложение: председател ОбС
23. К.Л.205 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Предложение: кмет
24. К.Л.206 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе
Предложение: кмет
25. К.Л.209 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
26. К.Л.208 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г.- Приложение № 17
Предложение: кмет
27. К.Л.215 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Предложение: кмет
28. К.Л.218 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427. 32.13 и 63427.31.18 по кадастралната карта на гр. Русе, находящи се в местността „Новите лозя“
Предложение: кмет
29. Изказване на Кольо Пазарждиев
30. Предложение за изграждане на велоалея град Русе – лесопарк „Липник”
Предложение: председател ОбС
31. К.Л.207 Откриване на нови групи в целодневни детски градини на община Русе
Предложение: кмет
32. К.Л.210 Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Предложение: кмет
33. Промяна в Решение № 580/25.04.2013 г. на Общински съвет Русе за изготвяне на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Русе по Чл.22 от ЗУО
Предложение: общински съветник
34. К.Л.223 Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет – Русе
Предложение: общински съветник
35. Изказване на Мариян Димитров
36. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)