Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и седмото заседание, което ще се проведе на 16.04.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и седмото заседание, което ще се проведе на 16.04.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.459

Предложение: кмет

2. Одобряване на пазарни цени за разпоредителни сделки – к.л.447

Предложение: кмет

3. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.460

Предложение: кмет

4. Разпределение ползването на пасищата, мери – публична общинска собственост в землището на гр.Русе, в кв. Средна кула, Хотанца, Д.Абланово, Семерджиево, Сандрово, Николово, Мартен, Ястребово, Просена, Тетово, Басарбово, Червена вода и Ново село

Предложение: кмет

5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС – к.л.451

Предложение: кмет

6. Прекратяване на съсобственост в имот по бул.Гоце Делчев № 48 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС – к.л.448

Предложение: кмет

7. Корекция в план сметката за покриване на разходите за приватизационен и след приватизационен контрол – к.л.449

Предложение: кмет

8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л.450

Предложение: кмет

9. Учредяване право на строеж за пристрояване на външно стълбище – к.л.442

Предложение: кмет

10. Учредяване на възмездно право на строеж на недвижим имот, описан в акт за ЧОС № 5678/2009 г. – к.л.443

Предложение: кмет

11. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л.452

Предложение: кмет

12. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.455

Предложение: кмет

13. Обявяване на имот – ПОС за имот – частна общинска собственост – к.л.453

Предложение: кмет

14. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – частна държавна собственост

Предложение:кмет

15. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници в гр.Русе – к.л.445

Предложение: кмет

16. Изпълнение на решение № 417, прието с протокол № 21/18.10.2008 г. на ОбС – Русе – к.л.441

Предложение: кмет

17. Корекция на бюджета на общината за 2009 г. – к.л.462

Предложение: кмет

18. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2009 г. – к.л.456

Предложение: кмет

19. Промяна в средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала на „Радио Русе” – вх.№272

Предложение: кмет

20. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи – к.л.457

Предложение: кмет

21. Оптимизация на училищната мрежа на Община Русе за учебната 2009/2010 г.

Предложение: кмет

22. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ на ОбС – Русе – к.л.446

Предложение: кмет

23. Промяна на Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.454

Предложение: кмет

24. Отпускане на персонална пенсия – к.л.458

Предложение: кмет

25. Ново обсъждане на решение № 519/19.03.2009 г.

Предложение: председател ОбС

26. Даване съгласие за участие на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД като партньор в проект на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Русе

Предложение: кмет

27. Питания
28. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)