Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 21.03.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и третото заседание, което ще се проведе на 21.03.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.99 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2012 година към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”
Предложение: кмет
2. К.Л.98 Утвърждаване на Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020
Предложение: кмет
3. К.л.85 Избор на Управител на „Общински пазари” ЕООД
Предложение: кмет
4. К.л.84 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД
Предложение: кмет
5. Учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Независимост” № 2г., на „Комплексен онкологичен център-Русе” ЕООД
Предложение: кмет
6. К.Л.89 Одобряване на годишен план за паша и приемане правила за ползване на пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината
Предложение: кмет
7. К.Л.90 Определяне на началните тръжни цени на дървесината добита от поземлените имоти в горски територии собственост на Община Русе
Предложение: кмет
8. К.Л.76 Утвърждаване на списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Предложение: кмет
9. К.Л.78 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, община Русе, ул. „Свети Димитър Басарбовски”
Предложение: кмет
10. К.Л.81 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, землище град Русе, община Русе, местност „Орта Екенлик”
Предложение: кмет
11. К.Л.82 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, землище град Русе, община Русе, местност „Христо Македонски”
Предложение: кмет
12. К.Л.65 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
Предложение: кмет
13. К.Л.66 Учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба-ІІІ”, на Сдружение с обществено полезна дейност «Футболен клуб «Левски-2000-Русе»
Предложение: кмет
14. К.Л.68 Учредяване безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се гр.Русе по ул.”Ген. Гурко” № 19”А” на Народно читалище „Г.Делчев 2009”
Предложение: кмет
15. К.Л.69 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими имоти в гр.Русе, на Общински детски център за култура и изкуство
Предложение: кмет
16. К.Л.67 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Предложение: кмет
17. К.Л.71 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

18. К.Л.72 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

19. К.Л.88 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя гаражи в УПИ ХІ-5715 – за гаражи в кв.160, ул. „Братя Миладинови” по плана на гр. Руссе
Предложение: кмет
20. Продажба на недвижим имот – ЧОС по реда на ЗОС, предмет на АОС № 5542/25.08.2008 г. и представляващ ПИ на територията на Индустриален парк
Предложение: кмет
21. К.Л.96 Изменение Решение №437 прието с Протокол №20/24.01.2023г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
22. К.Л.73 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Предложение: кмет
23. К.Л.61 Приемане на Решение за продажба на недвижим имот – общинска собственост
Предложение: кмет
24. К.Л.63 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Предложение: кмет
25. К.Л.64 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Предложение: кмет
26. К.Л.62 Прекратяване на съсобственост, чрез откупуване частта на физически лица от Община Русе в имот, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, мест. „Батмиш”, представляващ имот № 017008
Предложение: кмет
27. К.л.79 Прекратяване на съсобственост в имот в град Мартен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „6-ти септември”, ПИ № 456 в кв. 90, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
Предложение: кмет
28. К.Л.80 Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, квартал 54
Предложение: кмет
29. К.Л.91 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
Предложение: кмет
30. К.Л. 87 Учредяване на срочно възмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево
Предложение: кмет
31. К.Л.94 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427.167.281 и 63427.167.282 по кадастралната карта на гр. Русе, находящи се в местността „ДЗС-Птичарника“
Предложение: кмет
32. К.Л.92 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлен имот с идентификатор 63427. 156.2353 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Под Левента“
Предложение: кмет
33. К.Л.93 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлен имот с идентификатор 63427.169.563 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“
Предложение: кмет
34. К.Л.77 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе по градски линии № 10, № 16 и № 33 от Общинската транспортна схема
Предложение: кмет
35. К.Л.103 Увеличаване числения състав на отдел „Приют за безстопанствени животни” към ОП „Комунални дейности”
Предложение: кмет
36. К.Л.83 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
37. К.Л.86 Правила и критерии за класиране и прием на деца в детските ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Руссе
Предложение: кмет
38. К.Л.95 Предложение за допълнение и изменение на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2013 г.
Предложение: кмет
39. К.Л.74 Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
40. К.Л.75 Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
41. К.Л.70 Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект„Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център-Русе
Предложение: кмет
42. К.Л.100 Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/1.3-07 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“
Предложение: кмет
43. К.Л.101 Решение за кандидатстване на Община Русе като партньор на Сдружение „Спортен клуб кану-каяк Локомотив – Русе“ за финансиране на проекти, по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
44. К.Л.102 Решение за кандидатстване на Община Русе като партньор на Сдружение „Спортен клуб по борба, самбо и джудо (СКБСД) Юнак – Локомотив – Русе“ за финансиране на проекти, по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
45. К.Л.97 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и определяне на размера на възнаграждението на общинските съветници по чл. 34, ал. 8 от ЗМСМА
Предложение: общински съветници
46. Приемане план за заседанията на Общински съвет – Русе
Предложение: председател ОбС
47. Опрощаване на Борис Димитров Митев
Предложение: председател ОбС
48. Опрощаване на Кирил Стефанов Петков
Предложение: председател ОбС
49. Изказвания на граждани
50. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)