Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и третото заседание, което ще се проведе на 19.02.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и третото заседание, което ще се проведе на 19.02.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обявяване на имоти – публична общинска собственост – к.л.405

Предложение: кмет

2. Обявяване на общински недвижим имот за имот – публична общинска собственост – к.л.401

Предложение: кмет

3. Предложение за промяна статута на част от имот, държавна собственост и обявяването му от имот публична държавна собственост за имот частна държавна собственост, с оглед последващо придобиване в собственост на Община Русе – к.л.406

Предложение: кмет

4. Вземане на решение за даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя в друга територия в различни населени места в Община Русе, във връзка със ситуиране на нови гробищни паркове – к.л.390

Предложение: кмет

5. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.396

Предложение: кмет

6. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – к.л.404

Предложение: кмет

7. Предоставяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с.Тетово за временно и възмездно ползване до 30.05.2010 г. от ДЛС „Сеслав” гр.Кубрат – к.л.403

Предложение: кмет

8. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.397

Предложение: кмет

9. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – к.л.397

Предложение: кмет

10. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л.395

Предложение: кмет

11. Учредяване право на строеж за надстрояване на търговски обект – к.л.394

Предложение: кмет

12. Откриване на публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр.Мартен, местност Ясаците – к.л.404

Предложение: кмет

13. Приемане на подробен устройствен план на пл.Ал.Батенберг в Централна градска част – Русе – к.л.402

Предложение: кмет

14. Предложение за одобряване план за регулация и план за улична регулация на кв.599.1, к-с „Чародейка Г – север” в гр.Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.407

Предложение: кмет

15. Одобряване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти във връзка с чл-7, ал.3 от Наредба № 7 и обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община Русе, във връзка с § 2 от ПЗР на Наредба № 12 – к.л.389

Предложение: кмет

16. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – к.л.391

Предложение: кмет

17. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.374

Предложение: кмет

18. Продължаване дейността на социална услуга „Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства” като делегирана държавна дейност – к.л.398

Предложение: кмет

19. Продължаване дейността на социална услуга „Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” като делегирана държавна дейност – к.л.399

Предложение: кмет

20. Годишен отчет за 2008 г. за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе – к.л.386

Предложение: кмет

21. Годишен отчет за 2008 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе – к.л.387

Предложение: кмет

22. Определяне на временни приюти за безстопанствени кучета на територията на Община Русе – к.л.388

Предложение: кмет

23. Промяна на решение № 255/17.07.2008 г. относно Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на Община Русе – к.л.393

Предложение: общински съветници

24. Откриване на нов паркинг в зоната за кратковременно паркиране к.л.400

Предложение: общински съветник

25. Приемане на Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните клубове в Община Русе – к.л.404

Предложение: кмет

26. Приемане на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе на ОбС – Русе – к.л.392

Предложение: кмет

27. Избор на заместник-председател на Комисия за установяване на конфликт на интереси към ОбС – Русе

Предложение: общински съветник

28. Изказвания на граждани
29. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)