Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и четвъртото извънредно заседание, което ще се проведе на 05.03.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и четвъртото извънредно заседание, което ще се проведе на 05.03.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е   Н Р Е Д:

1. Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе 2008 г.

Предложение: кмет

2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009 г.

Предложение: кмет

3. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2008 г. и годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2009 г.

Предложение: кмет

4. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2008 г. и Програма за развитието на туризма през 2009 г.

Предложение: кмет

5. Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Предложение: общински съветници

6. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2009 г.

Предложение: кмет

7. Допълване на Решение № 424, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г. на ОбС – Русе

Предложение: председател ОбС

8. Избор на заместник-председател на Комисия за установяване на конфликт на интереси към ОбС – Русе

Предложение: председател ОбС

9. Разглеждане на жалби срещу Списък на семействата, които подлежат на настаняване през 2009 г. в общински жилища

Предложение: председател ОбС

10. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 475/19.02.2009 г.

11. Питания

12. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)