Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и шестото заседание, което ще се проведе на 31.03.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и шестото заседание, което ще се проведе на 31.03.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Промяна в план-сметката за разходите по дейностите, които се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци за 2009 г. – к.л.440

Предложение: кмет

2. Състояние и перспективи на организация на паркирането в централна градска част – к.л.438

Предложение: кмет

3. Определяне на дължимите разходи при използване на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство в зоните за кратковременно паркиране, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране – к.л.439

Предложение: кмет

4. Питания
5. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)