Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и шестото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 04.06.2013 г. от 10.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и шестото извънредно заседание, което ще се проведе на 04.06.2013 г. от 10.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
Предложение: кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)