Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на дванадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 21.06.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на дванадесетото заседание, което ще се проведе на 21.06.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 173 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Предложение: кмет
2. К.Л. 201 Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода ноември 2011 г. – май 2012 г.
Предложение: председател ОбС
3. К.Л.202 Проект Русе
Предложение: общински съветник
4. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост
Предложение: кмет
5. К.Л. 198 Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление
Предложение: кмет
6. К.Л. 190 Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 2 броя магазинa
Предложение: кмет
7. К.Л. 191 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул.”Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008г.
Предложение: кмет
К.Л. 192 Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе
Предложение: кмет
8. Уреждане на банкова гаранция и кредитна линия за участие в обществена поръчка.
Предложение: кмет
9. К.Л. 187 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти-държавна собственост, представляващи обект „Гражданско летище за обществено ползване-Русе”
Предложение: кмет
10. К.Л. 199 Придобиване в собственост на Община Русе на имоти, държавна собственост
Предложение: кмет
11. К.Л. 174 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот-публична общинска собственост на детска ясла № 15, намираща се територията на община Русе.
Предложение: кмет
12. К.Л. 175 Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Спортен клуб ДЖАМБО-2006”.
Предложение: кмет
13. К.Л. 178 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
14. К.Л. 180 Безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
Предложение: кмет
15. К.Л. 181 Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Предложение: кмет
16. К.Л. 197 Изменение на Решение № 1307, прието с протокол № 62 от 16.09.2011 г. на ОбС – Русе за прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Александровска” № 106 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
Предложение: кмет
17. Придобиване от Община Русе на учредено право на строеж за рекултивация на имот с идентификатор 63427.59.26 и съгласие за придобиване в собственост
Предложение: кмет
18. К.Л. 183 Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ воден обект-микроязовир в с. Тетово
Предложение: кмет
19. К.Л. 184 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение “Русенска търговско индустриална камара”
Предложение: кмет
20. К.Л. 185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
21. К.Л. 179 Предоставяне за общо ползване на одобрените в Годишния план за паша за 2012 г. – публична общинска собственост на ГД „Мартен”
Предложение: кмет
22. К.Л. 177 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
23. К.Л. 176 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”
Предложение: кмет
24. К.Л. 182 Разкриване на нова социална услуга в общността „Приют за лица” в гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, считано от 01.01.2013 г.
Предложение: кмет
25. К.Л. 188 Приемане на решение за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” за деца в риск
Предложение: кмет
26. К.Л. 189 Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”
Предложение: кмет
27. К.Л. 195 Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
Предложение: кмет
28. К.Л. 169 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: І-285, ІІ-286, ІІІ-287, ХХІІІ-307, ХХІV-306, ХХV-305 и ХХVІ-304 в кв. 39, изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: VІІ-308 и VІІІ-309 в кв. 40 и изменение на план за улична регулация / ИПУР /, като улицата от ОТ 125 до ОТ 129 отпада и се предвижда продължение на ул. „Иван Вазов” от ОТ 129 до ОТ 386 по плана на с. Басарбово.
Предложение: кмет
29. К.Л. 170 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / от ОТ 8536 до ОТ 8537, план за регулация / ПР / на кв. 718 за УПИ ХІІІ-369 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ ХVІІІ-342 и ХІХ-343 в кв. 717 – ж.к. „Родина 1” – гр. Русе.
Предложение: кмет
30. К.Л. 171 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / и план за улична регулация / ПУР / на улица, свързваща бул. „Липник” с улица „Чипровци” в ж. к. „Родина”- гр. Русе.
Предложение: кмет
31. К.Л. 172 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел ниско напрежение
Предложение: кмет
32. К.Л. 193 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация / ПУР / от О.Т. 10075 до О.Т.10414 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ VІ-85 и УПИ ХІХ-661 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе.
Предложение: кмет
33. К.Л. 186 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация
Предложение: общински съветници
34. К.Л. 196 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” – Георги Александров Божков
Предложение: общински съветници
35. К.Л. 200 Приемане на декларация
Предложение: общински съветник
36. Създаване на работна група, която да подготви предложение за промяна на нормите, които регламентират условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Рсе, както и работна група, която да подготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
37. Изказвания на граждани
38. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)