Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на деветнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 18.02.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, с чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, свиквам Общински съвет – Русе на деветнадесетото заседание, което ще се проведе на 18.02.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година
Предложение: кмет
2. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2013
Предложение: кмет
3. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе а 2012 г.
Предложение: кмет
4. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
5. Изказвания на граждани
6. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)