Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на деветнадесетото заседание, което ще се проведе на 20.11.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на деветнадесетото заседание, което ще се проведе на 20.11.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г. – к.л.305

Предложение: кмет

2. Промяна в средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за „Местни дейности – функция „Култура” – к.л.307

Предложение: кмет

3. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.10.2008 г. – к.л.308

Предложение: кмет

4. Допълване и промяна в списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи

Предложение: председател ОбС

5. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имоти, ПОС – к.л.298

Предложение: кмет

6. Замяна на недвижими имоти – общинска собственост с недвижими имоти – държавна собственост – к.л.289

Предложение: кмет

7. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими имоти в гр.Русе на Общински детски център за култура и изкуство – к.л.290

Предложение: кмет

8. Разпореждане с терен по ул.Независимост № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр.Русе – к.л.288

Предложение: кмет

9. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.312

Предложение: кмет

10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на недвижим имот, описан в акт за частна общинска собственост № 1757/05.01.1998 г. – к.л.306

Предложение: кмет

11. Учредяване безвъзмездно право на строеж – к.л.316

Предложение: кмет

12. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – к.л.300

Предложение: кмет

13. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост по ул.Чавдар войвода, Русе – к.л.294

Предложение: кмет

14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за търговска сграда – к.л.322

Предложение: кмет

15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр.Русе – к.л.297

Предложение: кмет

16. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – ЧОС – павилион, с.Долно Абланово – к.л.291

Предложение: кмет

17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в с.Басарбово – к.л.315

Предложение: кмет

18. Откриване на процедура за продажба на общински имот – к.л.318

Предложение:общински съветник

19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – ЧОС – к.л.324

Предложение: кмет

20. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС в Индустриален парк – Русе – к.л.321

Предложение: кмет

21. Предложение по реда на чл.34 от ЗС за придобиване на общински имот в гр.Русе, ул.Църковна независимост № 18 – к.л.326

Предложение: кмет

22. Изменение план за регулация на общински незастроени имоти по бул.Бозвели и извършване на замени със собствениците на имоти в Парка на младежта – к.л.296

Предложение: кмет

23. Приемане на Наредба № 1 за общинската собственост – к.л.295

Предложение: кмет

24. Приемане на подробен устройствен план на пл.”Д-р Мустаков” в ЦГЧ, Русе – к.л.301

Предложение: кмет

25. Предложение за ПУП – план за изменение на регулация и план за застрояване на УПИ І-4317, кв.297 по ул.Мостова 30 и сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.314

Предложение: кмет

26. Приемане на подробен устройствен план – Парцеларен план за довеждащи и обслужващи пътища и инфраструктура и план за застрояване на масиви по КВС 80, 85 и части от масиви 81, 83, 84 в местността „Слатина” в землището на гр.Русе – к.л.293

Предложение: кмет

27. Премахване по реда на чл.197, ла.1 от ЗУТ на жилищна сграда, Русе, ж.к.Дружба 1, ул.Изола планина – к.л.292

Предложение: кмет

28. Обозначаване границите на урбанизираната територия на гр.Русе с пътни знаци Д11 и Д12 – к.л.299

Предложение: кмет

29. Утвърждаване на вътрешноградската транспортна схема на гр.Русе – к.л.303

Предложение: кмет

30. Определяне на курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите – к.л.304

Предложение: кмет

31. Допълнение на Решение № 853, прието с протокол № 41/26.01.2006 г. на ОбС – Русе – к.л.309

Предложение: кмет

32. Отпускане на еднократна парична помощ от общинския бюджет – к.л.310

Предложение: кмет

33. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.311

Предложение: кмет

34. Корекция на Програма „Спорт – 2008” в раздел 4 – к.л.323

Предложение: кмет

35. Преобразуване на общински детски градини – к.л.313

Предложение: кмет

36. Програмен проект и проекто-бюджет на МФ „Мартенски музикални дни” – 2009 г. – к.л.302

Предложение: кмет

37. Удостояване на Димитър Калчев със звание „Почетен гражданин на гр.Русе” – посмъртно

Предложение:общински съветници

38. Избор на представители на Община Русе в ЕГГЕД – Русе

Предложение: председател ОбС

39. Опрощаване на задължения към Община Русе на Пламенка Цонкова Дудева

Предложение: председател ОбС

40. Опрощаване на задължения към Община Русе на Анелия Костадинова Градинарова

Предложение: председател ОбС

41. Опрощаване на публично вземане на Божик Спасов Мецов

Предложение: председател ОбС

42. Опрощаване на публични задължения на Дочо Петров Дочев

Предложение: председател ОбС

43. Опрощаване на публични задължения на Светлин Дочев Петров

Предложение: председател ОбС

44. Изказвания на граждани
45. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)