Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на девето заседание наОбщински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.04.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на девето заседание, което ще се проведе на 19.04.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.118 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе
Предложение: кмет
2. К.Л.134 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009 г.
Предложение: кмет
3. К.Л.109 Откриване процедура за продажба на идеални части от недвижим имот в кв.46 по плана на село Семерджиево, Община Русе
Предложение: кмет
4. К.Л.110 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Предложение: кмет
5. К.Л.111 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Предложение: кмет
6. К.Л.112 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Предложение: кмет
7. К.Л.113 Откриване процедура за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в местност „Дрибака 4-5”, землище с. Николово, Община Русе
Предложение: кмет
8. К.Л.114 Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, Община Русе
Предложение: кмет
9. К.Л.125 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Горни Растов”
Предложение: кмет
10. К.Л.128 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Просена, местност „Аблановското”
Предложение: кмет
11. К.Л.129 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик”
Предложение: кмет
12. К.Л.130 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, ЖК „Средна кула“
Предложение: кмет
13. К.Л.131 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен, местност „Калето”
Предложение: кмет
14. К.Л.132 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, местност „Плужна
Предложение: кмет
15. К.Л.121 Учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от общински имот по ул.”Пирот” № 5” в гр.Русе на Народно читалище „Г.Делчев 2009”
Предложение: кмет
16. К.Л.108 Премахване на общински сгради, с административен адрес град Русе, ул. „Патриарх Евтимий” №3 (11-А)
Предложение: кмет
17. К.Л.124 Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот №030018 в землището на с. Басарбово по реда чл.36, ал.1, т.2 ЗОС
18. К.Л.141 Допълване на Приложение № 1 към решение № 119 на ОбС – Русе, прието с протокол № 8/22.03.2012 г. относно предоставяне за индивидуално ползване на пасища, мери – ПОС.
Предложение: кмет
19. К.Л.133 Попълване състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК)
Предложение: кмет
20. К.Л.119 Даване съгласие на “ДКЦ -2- Русе” ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
Предложение: председател ОбС
21. К.Л.122 Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред законност и справедливост”
Предложение: кмет
22. К.Л.123 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационен елемент с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
23. К.Л.126 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
Предложение: кмет
24. К.Л.135 Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
25. К.Л.115 Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012 година
Предложение: кмет
26. К.Л.116 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
27. К.Л.117 Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17 и №18.
Предложение: кмет
28. К.Л.136 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г.
Предложение: кмет
29. К.Л.137 Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №951/15.07.2010 г. на Общински съвет Русе
Предложение: кмет
30. К.Л.127 Приемане доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2011 г.
Предложение: кмет
31. К.Л.120 Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
Предложение: кмет
32. К.Л.138 Финансово подпомагане на участието на отбор по бадминтон в световното ученическо първенство в Португалия, 1 – 7 май 2012 г.
Предложение: кмет
33. К.Л.139 Приемане на решение за намаляване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” като делегирана държавна дейност, във връзка с писмо вх. № 24/442/20.02.2012 г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”
Предложение: кмет
34. К.Л.140 Отмяна на Решения № 1288 прието с Протокол № 61/14.07.2011 г. и № 777 прието с Протокол № 37/28.01.2010 г. на Общински съвет – Русе и предложение за разкриване на нова социална услуга в Община Русе – „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства”.
Предложение: кмет
35. К.Л.142 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“, приоритетна ос 5, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
36. Опрощаване на държавно вземане на Иванка Николаева Петрова
37. Опрощаване на държавно вземане на Даниела Николаева Петрова
38. Опрощаване на държавно вземане на Лиляна Иванова Димитрова
39. Опрощаване на държавно вземане на Галина Цветанова Гоцева
40. Изказвания на граждани
41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)