Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на десетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.05.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на десетото заседание, което ще се проведе на 16.05.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.154 Приемане Годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
Предложение: кмет
2. К.Л.152 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012 г и откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД
Предложение: кмет
3. К.Л.155 Определяне на представители на Общината в Съвети на директорите на търговски дружества с общинско участие
Предложение: председател ОбС
4. К.Л.153 Реконструкция на пазар „Олимп”, стопанисван и управляван от „Общински пазари” ЕООД, гр. Русе
Предложение: кмет
5. К.Л.145 Промяна в състава на Местната комисия по чл.8 от ЗУПГМЖСВ, определяне размера на режийните вноски и разпределяне на набраните средства
Предложение: кмет
6. К.Л.156 Допълване на Решение № 55 на ОбС – Русе, прието с протокол № 5/19.01.2012 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване помещения – ЧОС
Предложение: кмет
7. К.Л.164 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост
Предложение: кмет
8. К.Л.165 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в имот-частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червена вода, община Русе, мест. „Коцева чешма”, представляващ имот № 045001
Предложение: кмет
9. Изменение на годишния план за паша в частта за землището на град Русе, кв.Средна кула и кв. Долапите, относно определяне вида на ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
Предложение: кмет
10. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2012/2013 година
Предложение: кмет
11. К.Л.157 Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на части от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Предложение: кмет
12. К.Л.158 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
13. К.Л.159 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
14. К.Л.160 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
15. К.Л.161 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
16. К.Л.162 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Предложение: кмет
17. К.Л.163 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
18. К.Л.167 Изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие Спортни имоти
Предложение: кмет
19. К.Л.143 Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
Предложение: кмет
20. К.Л.144 Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
Предложение: кмет
21. К.Л.166 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на
кметовете на кметства, считано от 01.05.2012 г.
Предложение: кмет
22. К.Л.147 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
23. К.Л.148 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.2 от ПМС № 367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 г., утвърден с решение на ОбС № 69 от 16.02.2012 г. – Приложение № 17
Предложение: кмет
24. К.Л.150 Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
Предложение: кмет
25. К.Л.146 Допълнение на Решение № 198, прието с Протокол № 13 от 15.05.2008 г. и изменение на Решение № 562, прието с Протокол № 28 от 14.05.2009 г. с одобрени критерии за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе
Предложение: кмет
26. К.Л.149 Сформиране на Обществен съвет за социално подпомагане и отмяна на Решение № 795, прието с Протокол № 37 от 28.01.2010 г. на ОбС – Русе
Предложение: кмет
27. К.Л.151 Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален Доверителен ЕкоФонд
Предложение: кмет
28. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)