Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на десето заседание, което ще се проведе на 17.04.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

 На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на десето заседание, което ще се проведе на 17.04.2007 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

   1. Полагане на клетва
   2. Промяна в състава на постоянните комисии в общинския съвет

                                    Предложение: Общински съветник

   3. Промяна на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе

                                    Предложение: Общински съветник

   4. Обявяване на общински имоти за публична собственост

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

   5. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

   6. Премахване по реда на чл. 197 ал. 1 от ЗУТ на сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Изола планина” № 2

                                     Предложение: Кмет на Община Русе

   7. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на селищата от Община Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

   8. Провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на ползване на част от общински имот

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

   9. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  10. Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  11. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот ПОС

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  12. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  13. Предоставяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с. Тетово за временно и възмездно ползване до края на 2008 г. от ДП „Държавна дивечовъдна станция Сеслав” гр. Кубрат

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  14. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  15. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово, Община Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  16. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в гр. Мартен, Община Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  17. Изменение план за регулация и прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Жул Паскин” № 2 в гр. Русе, на основание чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35 ал. 1 т. 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  18. Продажба на общински недвижим имот чрез търг с явно наддаване в землището на гр. Русе, представляващ земеделска земя

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  19. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр. Ветово, ПИ № 144 кв. 178 по плана на града

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  20. Изменение на Решение № 1350, прието с Протокол № 62/06.07.2007 г. на ОбС – Русе, с което е одобрена подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за зона „Б” – площад „Свобода”

                                    Предложение: Веселинов, Владимиров, Калчев

  21. Определяне на курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  22. Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  23. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  24. Увеличаване на числения състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и  сигнализация”

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  25. Допълване предмета на дейност на ОП „КАРЕ”

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  26. Актуализиране структурата на СЗ „КООРС”

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  27. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г.

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  28. Корекция на Справката за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2008 г. – Местни дейности – Приложение № 16 по т. VІ от Решение № 83 прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  29. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  30. Допълнение към Решение № 82, прието с Протокол № 7/28.02.2008 г. на ОбС – Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  31. Ликвидация на общинско търговско дружество „Чистота – Русе” ЕООД

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  32. Акредитация на „Диагностично-консултативен център 2 – Русе” ЕООД

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  33. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  34. Промяна в Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  35. Приемане на Декларация за признаването и осъждането на геноцида извършен от Османската империя и младотурското правителство срещу арменците и българите

                                    Предложение: Общински съветници

  36. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр.Русе” на арх.Светозар Панайотов

                                    Предложение: Общински съветник

  37. Отпускане на персонална пенсия

                                    Предложение: Кмет на Община Русе

  38. Опрощаване на държавно вземане на Божин Рангелов Стоянов

                                    Предложение: Общински съветник

  39. Опрощаване на държавно вземане на Пена Тончева Христова

                                    Предложение: Общински съветник

  40. Опрощаване на държавно вземане на Марийка и Любен Димитрови

                                    Предложение: Общински съветник

  41. Опрощаване на държавно вземане на Цветанка Атанасова Владова

                                    Предложение: Общински съветник

  42. Изказвания на граждани
  43. Питания