Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на единадесетото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 30.05.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.58, ал.1 и чл.63, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация, свиквам Общински съвет – Русе на единадесетото извънредно заседание, което ще се проведе на 30.05.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект РУСЕ” АД за изменение срока на дружеството
Предложение: общински съветници
2. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Русе
Предложение: общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)