Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 07.11.2018 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.л.968 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС
2. К.л.969 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе
3. К.л.970 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе
4. К.л.971 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляващ УПИ VII-401, кв.61, с площ 997 кв. м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе
5. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
6. К.л.974 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв. м.
7. К.л.975 Изменение на т. 2 от Решение №1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя
8. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/