Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 05.12.2018 (сряда) от 9:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 05.12.2018 (сряда) от 9:00 ч.

1. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
3. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
4. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
5. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
6. К.л.987 Промяна на Решение №1248, прието с Протокол №60/16.06.2011 г.
7. К.л.992 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“№29
8. К.л.993 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Ново село, Община Русе
9. К.л.994 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстрояване на един етаж на част от сграда „Работнически стол и общежитие“ и промяна предназначението на цялата сграда в хостел“, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, пл. „Проф. Иван Иванов“№1
10. К.л.995 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
11. К.л.997 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в село Басарбово, Община Русе
12. К.л.998 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Русе в урегулирани поземлени имоти в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
13. К.л.999 Съгласие за продажба на общински терен от 10,70 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1337 в кв. 18 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
14. К.л.1000 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово, община Русе
15. К.л.1001 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Просена, Община Русе
16. К.л.1003 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска търговско – индустриална камара“
17. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
18. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
19. К.л.1008 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 г.
20. К.л.1010 Извънредно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/