Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 16.01.2019 (сряда) от 10:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 16.01.2019 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.л.1011 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.л. 1015 Именуване на улици на територията на Община Русе
3. К.л. 1016 Решение за приватизация чрез търг на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх.1, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.
4. К.л. 1017 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2019 г.
5. К.л. 1021 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разработване/ Актуализация на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
6. Други

РЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/