Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 11.09.2019 (сряда) от 10:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе  на 11.09.2019 (сряда) от 10:00 ч.

 1. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
 2. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе
 4. К.Л. 1158 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2019 г.
 5. К.Л. 1159 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2018 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2018 г.
 6. К.Л. 1162 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
 7. К.Л. 1175 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 125 кв.м., приобщен къмУПИ III-2178 в кв. 608 по регулационния план на град Русе
 8. К.Л. 1176 Прехвърляне на общински части, представляващи придаваеми терени от 12,39  кв.м. по дворищна регулация и 9,84 кв.м. по улична регулация, срещу части от 8,71 кв.м. от ПИ 63427.3.151 /УПИ II-208/ – частна собственост къмПИ 63427.3.150 и ПИ 63427.3.300 – бул. „Трети март“ в кв. ЗПЗ, град Русе
 9. К.Л. 1177 Съгласие за продажба на общински терен от 30 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ IX-1917 в кв. 160 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 10. К.Л. 1178 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 57  кв.м. по улична регулация, срещу част от 22 кв.м. от УПИ II-995– частна собственост къмПИ №802.1459 – улица „Дунав“ в кв. 92 по плана на село Тетово, Община Русе
 11. К.Л. 1179 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Караманлийка”, землище на гр. Русе
 12. К.Л. 1180 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Люляците 1 и 2”, землище на гр. Русе
 13. К.Л. 1181 Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе  върху поземлен имот с идентификатор 72357.548.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, Община Русе, находящ се в землището на с. Тетово, местност „Дюз орман“
 14. К.Л. 1182 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот №802.1028 в кв. 95, съгласно кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, ЕКАТТЕ 72357, с адрес село Тетово, ул. „Струма“ №3
 15. К.Л. 1188 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 г.
 16. К.Л. 1189 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2019 година
 17. К.Л. 1192 Приемане на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019-2024 г.
 18. К.Л. 1194 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 19. К.Л. 1195 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:

                                    /засл. проф. Васил Пенчев/