Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11 МАЙ 2010 Г., 14.00 Ч.

1. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 764
2. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – К.Л. 765
3. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните държавни дейности за 2010 година – К.Л. 767
4. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе ( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. Решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г.) – К.Л. 774
5. Приемане на Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – К.Л. 778
6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 779
7. Корекция на план-сметката за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе – К.Л. 780
8. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и план за действие за 2010 г. – К.Л. 785
9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 786
10. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник” – 70а – К.Л. 789
11. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Чародейка – Г – юг”, ул. „Тодор Икономов” – К.Л. 790
12. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС – плувен комплекс в „Парка на Младежта” – К.Л. 791
13. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 г. – К.Л. 793
14. Приемане на годишни отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г. – К.Л. 794
15. Допълнителна информация относно ремонта на детските ясли и невъзможността за усвояване на средствата по проекта

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(СИЛВИЯ КРУШКОВА)