Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

дата/час/място – 15 февруари /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Откриване на тръжна процедура за продажба на общински имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

3.     Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация на кв. Западна промишлена зона и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

4.     Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот в кв.ДЗС.

Предложение – кмет

5.     Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

6.     Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, ул.”Райко Даскалов” №14.

Предложение – кмет

7.     Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

8.     Допълнително учредяване право на строеж за четириетажна обществено-обслужваща сграда по ул.”Видин” 21, град Русе.

Предложение – кмет

9. Отказ за предоставяне за ползване на част от общински имот или учредяване право на строеж.

Предложение – кмет

10.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, общинска собственост, разположен върху част от терен публична общинска собственост.

Предложение – кмет

11.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради и терени – публична общинска собственост, в СОУ”Възраждане”, СОУЕЕ ”Св.Константин-Кирил Философ” и ОУ”Никола Обретенов”.

Предложение – кмет

12.План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество – Община Русе /2005-2015 г./.[–NEU–]

Предложение – кмет

13.Промяна в Наредба 2 на ОбС относно базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

14.Приемане на Общинска програма за закрила на децата в община Русе за 2006 година и отчет за изпълнение на програмата за 2005 година.

Предложение – кмет

15.Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на синдикални организации.

Предложение – кмет

16.Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, на сдружение “Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения” /РАЛИЗ/.

Предложение – общински съветник

17.Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии.

Предложение – кмет

18.Акредитация на “Диагностично-консултативен център-1-Русе”ЕООД.

Предложение – кмет

19.Отмяна на Решение №742/Протокол 35 от 30.09.2005 г. на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

20.Утвърждаване на конкурсни условия за продажба на терен с площ 108 676 кв.м в местността Слатина, гр. Русе.

Предложение – кмет

21.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет