Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.

дата/час/място – 22 март /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3.     Промяна на структурата на СЗ”КООРС”.

Предложение – кмет

4.     Създаване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе като делегирана държавна дейност.

Предложение – кмет

5.     Утвърждаване на 2 щатни бройки към щатното разписание на СЗ “Общински спортни имоти”.

Предложение – кмет

6.     Утвърждаване на програма “Спорт 2006”.

Предложение – кмет

7.     Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

8.     Откриване на производство по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за улица в кв.22, ж.р. “Веждата”. Допълване на Решение №359/Протокол 19/20.10.2004 г. на ДбС-Русе.

Предложение – кмет

9. Утвърждаване на списъци на общински жилища, отдавани под наем, продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, ведомствени и резервни.

Предложение – кмет

10.Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за обществено-обслужваща сграда по ул.”Цар Самуил”, гр. Русе.

Предложение – кмет

11.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул.”Жул Паскин”2, гр.Русе.

Предложение – кмет

12.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

13.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

14.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

15.Провеждане на търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

16.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

17.Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, ж.к.”Възраждане”, бл. Шабла.

Предложение – общински съветник

18.Провеждане на конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

19.Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул.”Битоля” 1-ар гр.Русе.

Предложение – кмет

20. Отказ за замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността Моргуля в землището на Средна кула.

Предложение – кмет

21.Започване на процедура за предоставяне на места за кратковременно паркиране /“Синя зона”/ на концесия или за създаване на общинско предприятие за управление на проект “Синя зона”.

Предложение – кмет

22. Договор за подкрепа от страна на Община Русе.

Предложение – кмет

23. Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01.2006 г.

Предложение – кмет

24.Допълване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г., приета с Решение №812, Протокол 39/22.12.2005 г.

Предложение – кмет

25.Кандидатстване за финансиране по проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG2005/017-684.01 за обект “Мост на р.Русенски лом”, кв.Средна кула, гр.Русе.

Предложение – кмет

26.Общинско търговско дружество “Чистота-Русе” ЕООД.

Предложение – кмет

27.Приемане на експертната оценка на апортната вноска на Община Русе в капитала на “Истър инженеринг”ООД.

Предложение – кмет

28.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Русе за 2005 г., Програма за развитие на туризма през 2006 г. и корекция в бюджета за 2006 г. относно прехвърляне на остатъка от средствата по програмата за 2005 г.

Предложение – кмет

29.Отказ за замяна на общински с частен имот.

Предложение – кмет

30.Отказ за замяна на общински с частен имот.

Предложение – кмет

31.Увеличение на наемните цени на общинските жилища.

Предложение – кмет

32.Увеличение на собствения капитал на “Общински пазари”ЕООД.

Предложение – кмет

33.Приемане на програма за намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Русе.

Предложение – кмет

34.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул.”Гоце Делчев”35, гр.Русе.

Предложение – кмет

35.Основни принципи за управление на жилищния фонд на Община Русе.

Предложение – кмет

36.Обявяване на търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

37.План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество в Община Русе – І етап /2006-2010 г./.

Предложение – кмет