Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

 
ДНЕВЕН РЕД
 

на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 19 март /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Такса за битови отпадъци за имоти – общинска собственост.

Предложение – кмет

3.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

4.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

5.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – рекламно-информационни елементи.

Предложение – кмет

6.     Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищни имоти.

Предложение – кмет

7. Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за триетажна жилищна сграда по ул.”Самодивец”, гр. Русе.

Предложение – кмет

8. Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

9. Замяна на общински имот с имот, собственост на Берко Ненов Исаев.

Предложение – кмет
10.Отказ за замяна на общински с частен имот.
Предложение – кмет

11.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

13.Корекция в план-сметката на Специалния фонд и специалната сметка за покриване на разходите по приватизация.

Предложение – заместник-кмет

14.Учредяване залог на ДМА и ползване на банков кредит от “ДКЦ-1-Русе”ЕООД.

Предложение – кмет

15.Разрешение за учредяване на ипотека на недвижимо имущество срещу ползване на банков кредит от “Хляб и хлебни изделия”ЕООД.

Предложение – кмет

16.Откази за извършване на продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе.

Предложение – кмет
17.Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии.
Предложение – кмет

18. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

19.Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г.

Предложение – кмет
 

20.Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01.2006 г.

Предложение – кмет

21.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Никола Обретенов” – кухненски комплекс, състоящ се от складови помещения и столова за хранене, и част от фоайе на първия етаж на СОУ”Св.Константин-Кирил Философ”за поставяне на автомат за безалкохолни напитки.

Предложение – кмет