Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

дата/час/място – 12 юли /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промяна на Наредба 1 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

Предложение – кмет

2. Изменение на чл.4 от Наредба 3 на ОбС за организация и развитие на комунално-битовата дейност в община Русе.

Предложение – кмет

3. Корекция на сборния бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

5. Откриване на тръжна процедура за продажба на УПИ ХІ-348, кв.9, Източна промишлена зона, град Русе.

Предложение – кмет

6. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване на право на строеж на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

7. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

8. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Тетово, община Русе.

Предложение – кмет

9. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Пристанищна” 13, гр.Русе, на основани чл.36, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.1 и ал.2, т.1 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

10. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Г.Делчев” 13, гр.Русе, на основани чл.36, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.1 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

11.Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху недвижим имот . частна общинска собственост.

Предложение – кмет

12. Предоставяне безвъзмездно право за управление на общински недвижим имот по ул.”Битоля” 1а, гр.Русе.

Предложение – кмет

13. Провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост – части от терени за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ; и павилиони – общинска собственост, върху части от терени – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

14. Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии.

Предложение – кмет

15.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – в ОУ”Никола Обретенов” и в СОУ”Св. Константин Кирил Философ”.

Предложение – кмет

16.Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

17.Решение за приватизация чрез търг на “Дезинфекционна станция-Русе”ЕООД, гр.Русе.

Предложение – кмет

18.Допълване на предмета на дейност на общинско предприятие “Пътно поддържане и сигнализация”.

Предложение – кмет

19.Необходимост от закупуване на нов автомобил за нуждите на КООРС към Община Русе.

Предложение – кмет

20.Отмяна на Решение №976, прието с Протокол №47/26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе.

Предложение – кмет

21.Разрешение за функциониране на слети паралелки през учебната 2006/2007 г. в начален етап /1-4 клас/, съгласно Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН .

Предложение – кмет

22.Допълване на списъка на длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет