Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 15 ноември /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3.    Увеличаване активите на „Паркстрой” ЕООД с магазин за цветя на пл.„Ив. Вазов”, ул.„П.Славейков”.
Предложение – кмет
4.    Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Предложение – кмет
5.    Продължаване договорни отношения.
Предложение – кмет
6.    Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот по ул.“Княжеска” 1Б, гр.Русе.
Предложение – кмет
7.    Минимални цени при разпореждане с общинските имоти.
Предложение – кмет
8.    Извършване на замяна на общински имот – частна собственост, по ул.”Коледница”№10 с четири броя апартаменти, собственост на “Адис – Калинов”ООД.
Предложение – кмет
9.    Продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе на граждани, настанени по административен ред, притежаващи жилищно – спестовен влог.
Предложение – кмет
10. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-5025 в ж.к.”Родина”.
Предложение – кмет
11.Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот-частна общинска  собственост, находящ се по бул.“България”, ъгъла с бул.„Цар Освободител” в град Русе.
Предложение – кмет
12. Изменение и допълнение на Решение № 829, прието с Протокол №50 от 17.09.1999 г. на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
13.Отмяна на прието Решение № 1105, прието с Протокол № 51/29.09.2006 г. от ОбС-Русе и приемане на ново решение.
Предложение – кмет
14.    Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии.
Предложение – кмет
15.    Създаване на общинско предприятие „Театрален комплекс”.
Предложение – кмет

16. Разкриване на пункт на детска млечна кухня в гр. Мартен.
Предложение – кмет
17.Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища.
Предложение – кмет
18.Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи.
Предложение – кмет
19.Програмен проект и проекто-бюджет на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” – 2007 г.
Предложение – кмет
20.    Корекция в план-сметката на специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК.
Предложение – заместник-кмет
21.    Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Образование”.
Предложение – кмет