Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание

дата/час/място – 21 март /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3.Откриване на производство по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за улица в кв.22, ж.р. “Веждата”. Допълване на Решение №359/Протокол 19/20.10.2004 г. на ДбС-Русе.

Предложение – кмет

4.Основни принципи за управление на жилищния фонд на Община Русе.

Предложение – кмет

5.Утвърждаване на списъци на общински жилища, отдавани под наем, продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, ведомствени и резервни.

Предложение – кмет

6.Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за обществено-обслужваща сграда по ул.”Цар Самуил”, гр. Русе.

Предложение – кмет

7.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул.”Гоце Делчев”35, гр.Русе.

Предложение – кмет

8.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул.”Жул Паскин”2, гр.Русе.

Предложение – кмет

9.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

10.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

11.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Провеждане на търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

13.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

14.Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, ж.к.”Възраждане”, бл. Шабла.

Предложение – общински съветник

15.Провеждане на конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

16.Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул.”Битоля” 1-ар гр.Русе.

Предложение – кмет

17.Отказ за замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността Моргуля в землището на Средна кула.

Предложение – кмет

18.Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/, представляващ изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/, план за улична регулация /ПУР/ и изменение на план за улична регулация /ПУР/ на кв. 330, 338, 338.2, 338.3, 338.4, ж.к.”Възраждане”.

Предложение – кмет

19.Започване на процедура за предоставяне на места за кратковременно паркиране /“Синя зона”/ на концесия или за създаване на общинско предприятие за управление на проект “Синя зона”.

Предложение – кмет

20.Договор за подкрепа от страна на Община Русе.

Предложение – кмет