Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

дата/час/място – 21 февруари /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.
Предложение – кмет
2.    Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.
Предложение – кмет
3.    Увеличаване на числения състав на ОП“Пътно поддържане и сигнализация“.
Предложение – кмет
4.    Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Русе за 2006 г. и Програма за развитието на туризма през 2007 година.
Предложение – кмет
5.    Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, жк “Дружба-3”, ж.б. 41, вх.1, ет.2, ап.8.
Предложение – кмет
6.    Изпълнение на т.В от Решение №1059 на ОбС-Русе, прието с Протокол №50/21.03.2006 г.
Предложение – кмет
7.    Поправка на Решение №1142 на ОбС-Русе, прието с Протокол №53/24.11.2006 г.
Предложение – кмет
8.    Обявяване на общински имот за публична собственост.
Предложение – кмет
9.    Продажба на общински жилищни имоти.
Предложение – група общински съветници
10.Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, в с.Басарбово, община Русе.
Предложение – кмет
11.Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в с.Просена, община Русе.
Предложение – кмет
12.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти оп чл.56 от ЗУТ.
Предложение – кмет
13.Закупуване от Община Русе на акции на “Сплендид”АД от “Финансова компания”АД-София.
Предложение – кмет
14.Прекратяване на съсобственост в имот по ул. “Цар Освободител” 113 чрез изкупуване на общинската част.
Предложение – кмет
15.Прекратяване на съсобственост в имот по ул. “Св.Петка” 11 чрез изкупуване на общинската част.
Предложение – кмет
16.Замяна на имот – частна общинска собственост, с имот – собственост на Петър Валериев Ангелов.
Предложение – кмет
17.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул.”Гоце Делчев” 35, гр.Русе – Решение №969 /прието с Протокол №47/26.05.2006 г./ и Решение №1008 /прието с Протокол №48/23.06.2006 г./.
Предложение – кмет
18.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – ОУ ”Отец Паисий” /с.Тетово/, ”Васил Априлов”, ”Никола Обретенов” и СОУ”Христо Ботев”.
Предложение – кмет
19.Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2006 г. и годишен проекто-план за работа през 2007 г.
Предложение – кмет
20.Създаване на общинско предприятие “Доходно здание”.
Предложение – група общински съветници
21.Промени в Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
Предложение – общински съветник
22.Утвърждаване на програма “Спорт 2007”.
Предложение – кмет
23.Изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за финансиране на художествени проекти.
Предложение – кмет
24.Промяна основния капитал на „Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД.
Предложение – председател на ОбС