Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС на 4 май 2007 г.

дата/час/място – 25 април /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №16 на ОбС-Русе – за определяне правото за упражняване на спортен и любителски риболов на езерото в лесопарка Липник.

Предложение – кмет

2. Увеличение на средствата за работна заплата на общинско предприятие “Пътно поддържане и сигнализация”.

Предложение – кмет

3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

4. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2006 г.

Предложение – кмет

5. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

6. Създаване на Приют за безпризорни деца и Дневен център за работа с деца в риск – като делегирана държавна дейност.

Предложение – кмет

7. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОФП в землището на – гр.Мартен, с.Николово, с.Просена, с.Червена вода, с.Ястребово, с.Хотанца, кв.Долапите, с.Семерджиево, с.Сандрово, с.Тетово, с. Басарбово, с.Добно Абланово, Ново село, кв.Средна кула, гр.Русе.

Предложение – кмет

8. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Етър” 3, гр.Русе.

Предложение – кмет

9. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот в жк “Чародейка Г-юг”, кв.607, гр.Русе.

Предложение – кмет

10. Провеждане на конкурс и търг за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти оп чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

11. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл.57 от ЗУТ.

Предложение – кмет

12. Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен православен храм “Всех Святих” в Парка на възрожденците.

Предложение – кмет

13. Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2007-2008 година.

Предложение – кмет

14. Ползване на банков кредит от “Искуство-ДВ”ЕООД и учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот – собственост на дружеството.

Предложение – кмет

15.Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на ЮЛНЦ – “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”, и определяне на представител на Община Русе в сдружението.

Предложение – кмет

16.Продължаване на договорни отношения.

Предложение – кмет

17.Откриване на тръжна процедура за учредяване право на строеж върху общинска земя в гр.Мартен.

Предложение – кмет

18.Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда по ул.”Плиска”, гр.Русе.

Предложение – кмет

19.Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда по ул.”Гео Милев”, гр.Русе.

Предложение – кмет

20.Придобиване право на собственост от Община Русе чрез покупка на части от имот, собственост на физически лица, по ул.”Витоша”.

Предложение – кмет

21.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижими имоти в с.Добно Абланово.

Предложение – кмет

22.Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Тетово.

Предложение – кмет

23.Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот.

Предложение – кмет