Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Бюджет и финанси” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 5 септември /сряда/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Създаване на общинско предприятие за стопанисване на гробищни паркове.

Предложение – група общински съветници

7. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

8. Увеличение и намаление на активите на “РОАТ”ЕООД в производство по несъстоятелност.

Предложение – председател на ОбС

9. Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните дейности във функция “Здравеопазване”.

Предложение – кмет

10. Допълване на Решение №1174 на ОбС-Русе, прието с Протокол №54/ 21.12.2006 г.

Предложение – кмет

11. Определяне на цената при отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Предложение – кмет

12. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване – въз основа на актове, посочени в пар.4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Предложение – кмет

13. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в Източна промишлена зона на гр.Русе.

Предложение – кмет

14. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Дружба 3”.

Предложение – кмет

15. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Изток”.

Предложение – кмет

16.Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Ялта”.

Предложение – кмет

17.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

18.Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

19.Замяна на имот, частна общинска собственост, с имот – собственост на “Р.Стойчева-РИС”ЕООД.

Предложение – кмет

20.Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

21.Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.

Предложение – кмет

22.Продължаване на договорни отношения.

Предложение – председател на ОбС

23.Придобиване в собственост на Община Русе на закрито помощно училище-интернат “Васил Левски” в с.Долно Абланово и изградената в същия имот сграда, ползваща се от НЧ”Напредък”.

Предложение – кмет

24.Приемане на краен ликвидационен баланс на “Истър”ЕООД.

Предложение – кмет

25.Изменение на Решение №№1143 и 1240 на ОбС-Русе, приети с Протоколи №53/24.11.2006 г. и №58/13.04.2007 г.

Предложение – кмет

26.Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2007/2008 г., съгласно Наредба №7/12.01.2001 г. на МОН.

Предложение – кмет

27.Намаляне на утвърдени с Решение № 1244 на ОбС-Русе, прието с Протокол №58/13.04.2007 г., начални цени за продажба чрез конкурс на имоти – частна общинска собственост, и откриване на процедура за продажба.

Предложение – кмет

28.Учредяване на безвъзмездно право на управление на част от общински недвижим имот в гр.Русе, ул. “Мадарски конник”1.

Предложение – кмет

29.Създаване на НПО и тематичен клъстър “Мартенски музикални дни”.

Предложение – кмет

30.Допълнение на Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

31.Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

32.Поставяне на паметни плочи.

Предложение – председател на ОбС и зам.-кмет

33.Допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ с площ над 3 кв.м и до 3 кв.м на територията на град Русе, съгласно чл.45 от Наредба №12 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

34.За изработване план за регулация на част от общински недвижим имот, представляващ ПИ № 302, Западна промишлена зона.

Предложение – кмет