Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 20 април /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3


1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Такса за битови отпадъци за имоти – общинска собственост.

Предложение – кмет

3.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

4.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

5.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – рекламно-информационни елементи.

Предложение – кмет

6.     Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии.

Предложение – кмет

7.     Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищни имоти.

Предложение – кмет

8.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Никола Обретенов” – кухненски комплекс, състоящ се от складови помещения и столова за хранене, и част от фоайе на първия етаж на СОУ”Св.Константин-Кирил Философ”за поставяне на автомат за безалкохолни напитки.

Предложение – кмет

9. Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за триетажна жилищна сграда по ул.”Самодивец”, гр. Русе.

Предложение – кмет

10.Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти за нуждите на Регионален исторически музей-Русе.

Предложение – кмет

11.Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти на Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие”, гр.Русе.

Предложение – кмет

12.Откази за извършване на продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе.

Предложение – кмет

13.Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

14.Учредяване залог на ДМА и ползване на банков кредит от “ДКЦ-1-Русе”ЕООД.

Предложение – кмет

15.Разрешение за учредяване на ипотека на недвижимо имущество срещу ползване на банков кредит от “Хляб и хлебни изделия”ЕООД.

Предложение – кмет

16.Замяна на общински имот с имот, собственост на Берко Ненов Исаев.

Предложение – кмет
17.Отказ за замяна на общински с частен имот.
Предложение – кмет

18.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

19.Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

20.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и план за застрояване в кв.Западна промишлена зона и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

21. Корекция в план-сметката на Специалния фонд и специалната сметка за покриване на разходите по приватизация.

Предложение – заместник-кмет

22. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

23.Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г.

Предложение – кмет

24.Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01.2006 г.

Предложение – кмет

25.Удостояване на актрисата Царева Беева с паградата Почетен знак на град Русе.

Предложение – кмет

26.Награждаване с наградата Почетен знак на Община Русе на Съюза на учените в град Русе във връзка с 50-годишната му дейност на територията на общината.

Предложение – председател на ОбС

27.Отказ за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

28.Статут на собственост, градоустройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и реализирано /респ.започнато/ строителство и надстрояване на градските тоалетни.

Предложение – група общински съветници-Център