Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 18 май /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.      Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет

2. Споразумение за подкрепа от страна на Община Русе.

Предложение – кмет

3.      Преобразуване на общинско предприятие “Жилфонд” в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Предложение – кмет

4.      Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

5.      Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в град Русе.

Предложение – кмет

6.      Решение за обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.

Предложение – кмет

7.      Решение за обявяване на конкурс по автобусни линии Бургас-Русе и Русе-Попово от Републиканската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.

Предложение – кмет

8. Осигуряване на допълнителна численост на персонала в ДВД “Приста”.

Предложение – кмет

9.      Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Русе.

Предложение – кмет

10.Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр.Русе на ЦСДГ “Ралица”.

Предложение – кмет

11.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Замяна на земеделски имот, собственост на Стоян Стоянов, със земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Тетово.

Предложение – общински съветник

13.Замяна замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността “Моргуля” в землището на Средна кула.

Предложение – общински съветник

14.Предложение за придобили право на пенсия служители.

Предложение – общински съветник

15.Разработване на проект за изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения за болнична помощ- автоклавно съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци с водна пара (фракционна автоклавна система) и кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната (ПУДООС) за безвъзмездно финансиране.

Предложение – кмет

16. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

17. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

18. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Алеко Константинов” – за училищен бюфет.

Предложение – кмет

19.Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

20.Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Сандрово, община Русе.

Предложение – кмет

21.Замяна на общински имот с имот, собственост на Иванка Иванова Иванова.

Предложение – кмет

22.Предоставяне на концесия върху открит плувен басейн и помощна сграда в спортен комплекс “Дунав”.

Предложение – заместник-кмет

23.Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

24.Допълнително учредяване право на строеж за четириетажна обществено-обслужваща сграда по ул.”Видин” 21, гр.Русе.

Предложение – кмет

25.Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул.”Хан Аспарух” 39, гр.Русе.

Предложение – кмет
26.  Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

27.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план регулация и изменение на план за улична регулация в Централна градска част и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

28.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в кв.297 – ул.”Мостова” 30, ъгъла с “Придунавски булевард”, и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

29.Приемане на начален баланс на “Истър” ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

30. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

31.Изменение на Решение №900 на ОбС-Русе, прието с Протокол 44/ 31.03.2006 г.

Предложение – кмет

32.Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от Общинската транспортна схема.

Предложение – кмет