Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание

на ОбС на 23 юни 2006 г.
 

дата/час/място – 15 юни /четвъртък/, 17,00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник

4.     Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

5.     Корекция в план-сметката на Специалния фонд.

Предложение – зам.-кмет

6.     Замяна на дълготрайни активи между “Хляб и хлебни изделия”ЕООД и собственик на Магазин №117, ул.”Панайот Хитов” 48 А, стопанисван от дружеството.

Предложение – кмет

7.     Отмяна на Решение №912, прието с протокол №44/31.03.2006 г., на ОбС-Русе, и обсъждане на предложение за създаване на нова социална услуга – Център за социална рехабилитация на инвалиди-Русе, като делегирана държавна дейност.

Предложение – кмет

8.     Приемане на Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Русе.

Предложение – кмет

9.     Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул. „Цар Освободител” 185, град Русе.

Предложение – кмет

10.Откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски имот №000095, в местност Край село в землището на с.Ястребово.

Предложение – кмет

11.Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени -публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

13.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя – частна общинска собственост, в землището на с.Просена.

Предложение – кмет

14.Учредяване на право на строеж за пристрояване към обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

15.Отказ за продажба на общински недвижим имот, представляващ 850/1040 ид.чести от УПИ ІV-1106, кв.102 по плана на с.Червена вода.

Предложение – кмет

16.Обявяване на общински имоти за публична собственост. Обявяване на имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Предложение – кмет

17.Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост /№648/.

Предложение – кмет

18.Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост /№650/.

Предложение – кмет

19.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация кв.66 в ЦГЧ на град Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

20.Финансов отчет за 46-я международен фестивал “Мартенски музикални дни” Русе-2006.

Предложение – кмет

21.Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити.

Предложение – кмет

22.Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 “Интегриран воден проект на град Русе” ИСПА за срок до 31.12.2010 г. на програма ИСПА.

Предложение – кмет

23.Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2006/2007 г. съгласно Наредба 7 от 12.01.2001 г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Предложение – кмет

24.Преразпределяне на средствата за основни ремонти в образованието, съгласно Протокол от 27.04.2006 г. на комисия по коригиране на капиталовите разходи във функция “Образование”.

Предложение – кмет

25.Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, в град Русе, по ул.”Александровска”, за управление на ОП “КАРЕ”.

Предложение – кмет

26.Дейността на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества през 2005 г.

Предложение – кмет

27.Информация за дружествата, в които Община Русе не е единствен собственик.

Предложение – кмет

28.Промяна на част от Решение №852, прието с Протокол №41/26.01.2006 г. на Общински съвет – Русе.

Предложение – кмет

29.Замяна на общински нежилищен имот по ул.”Фердинанд” с частни жилища.

Предложение – кмет

30.Предложение за финансиране на пътна отсечка – местен път за манастира “Св.Димитър Басарбовски” и етнографски комплекс “Манастира”, по програма ФАР 2005 – компонента “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура”.

Предложение – кмет