Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

ДНЕВЕН РЕД
 

на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

на ОбС на 28 април 2006 г.
 

дата/час/място – 18 април /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

3.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

4.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – рекламно-информационни елементи.

Предложение – кмет

5.     Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищни имоти.

Предложение – кмет

6.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Никола Обретенов” – кухненски комплекс, състоящ се от складови помещения и столова за хранене, и част от фоайе на първия етаж на СОУ”Св.Константин-Кирил Философ”за поставяне на автомат за безалкохолни напитки.

Предложение – кмет

9. Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за триетажна жилищна сграда по ул.”Самодивец”, гр. Русе.

Предложение – кмет

10.Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти за нуждите на Регионален исторически музей-Русе.

Предложение – кмет

11.Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти на Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие”, гр.Русе.

Предложение – кмет

12.Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

13.Замяна на общински имот с имот, собственост на Берко Ненов Исаев.

Предложение – кмет
14.Отказ за замяна на общински с частен имот.
Предложение – кмет

15.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

16.Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

17.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и план за застрояване в кв.Западна промишлена зона и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

18.Отказ за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

19.Статута на собственост, градоустройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и реализирано /респ.започнато/ строителство и надстрояване на градските тоалетни.

Предложение – група общински съветници-Център