Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 51-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 51-то заседание
на ОбС на 29 септември 2006 г.

дата/час/място – 20 септември /сряда/, 14,00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Приемане на Наредба за обсъждане поемането на дългосрочен общински дълг с местната общност.

Предложение – кмет

2. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

3. Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2006 г.

Предложение – кмет

4. Продължаване на договорни отношение.

Предложение – кмет

5. Отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел.

Предложение – кмет

6. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в кв.Долапите.

Предложение – кмет

7. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Свети Георги” 8, гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.2 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

8. Провеждане на конкурс и търг за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

9. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в закрито училище на с.Просена и част от спомагателна сграда /склад/ – ПОС, на ЦДГ “Чучулига”, гр.Русе.

Предложение – кмет

10. Анализ на причините и обстоятелствата за формиране на високи преходни остатъци.

Предложение – кмет

11.Допълване на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират от таксата за битови отпадъци през 2006 г., приета с Решение №812 на ОбС.

Предложение – кмет

12. Приемане на Правилник за дейността на ОП”Спортни имоти”.

Предложение – кмет

13. Учредяване на право на строеж на подстанция.

Предложение – кмет

14. Решение за приватизация чрез търг на “Дезинфекционна станция-Русе”ЕООД, гр.Русе.

Предложение – кмет

15. Откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр.Русе, ул. “Канлъ дере” 15.

Предложение – кмет

16.Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в гр.Русе, ж.к. “Възраждане”, ул.”Доростол” 106.

Предложение – кмет

17.Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

18.Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

19. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж на нова жилищна сграда.

Предложение – кмет

20.Предложение за подробен устройствен план – план за изменение на уличната регулация и изменение на регулацията на кв.599.1 в “Чародейка Г-север” в гр. Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

21.Предложение за изменение на план за регулация в гр. Русе на УПИХІІ-24 и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

22.Промяна на Решение №871, прието с Протокол №43/24.02.2006 г. на Общински съвет-Русе, за откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване на право на строеж на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

24.Обозначаване на границите на урбанизираната територя на гр.Русе с пътни знаци Д11 и Д12.

Предложение – кмет

25.Обявяване на общински имоти за публична собственост.

Предложение – кмет

26.Придобиване от Община Русе на 1/3 аидеална част от недвижим имот чрез възлагане на имота от съдия изпълнител на основание чл.387 от ГПК.

Предложение – кмет

27.Учредяване залог на активи за обезпечаване банкови гаранции от “Паркстрой” ЕООД – Русе.

Предложение – кмет

28.Поставяне на паметни плочи на загиналите във войните жители на с.Семерджиево, община Русе.

Предложение – общински съветник

29.Изпълнение на Решение № 969, прието с Протокол № 47/26.05.2006 г. на Общински съвет-Русе, за сграда на медицинския колеж.

Предложение – кмет

30.Удължаване срока на работа на комисията, назначена в изпълнение на т.5 от Решение №1035 на ОбС-Русе, прието с Протокол №49/30.06.2006 г.


31.Актуализиране на Наредбите на Общински съвет-Русе, в съответствие с действащото законодателство и последните изменения и допълненията на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ДВ бр.69/25.08.2006 г./.

Предложение – кмет

32.Постъпили предложения за изграждане на спортно-развлекателен и търговски комплекс.

Предложение – кмет

33.Удостояване посмъртно с наградата “Почетен гражданин на град Русе” на Константин Николов Илиев – композитор, диригент и педагог.

Предложение – кмет

34.Допълване на списъка на длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

35.Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – кмет