Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 52-то заседание на ОбС на 27 октомври 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 52-то заседание
на ОбС на 27 октомври 2006 г.

дата/час/място – 19 октомври /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

3. Допълване на Решение №1073/29.09.2006 г. на ОбС-Русе с Предложение до Министерството на финансите за утвърждаване на компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2006 г. с източник целева субсидия от ЦБ.

Предложение – кмет

4. Увеличаване на числения състав по длъжностно разписание на общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”.

Предложение – кмет

5. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел.

Предложение – кмет

6. Извършване на доброволна делба чрез изкупуване дела на Община Русе.

7. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

8. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост, част от сгради /склад/ – на ЦДГ ”Слънце”, гр.Русе, и предверие на кухненски блок в ОУ”Никола Обретенов”, гр.Русе.

Предложение – кмет

9. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

10. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

11. Отказ за замяна на частен с общински имот.

Предложение – кмет

12.Приемане на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.

Предложение – кмет

13.Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в община Русе.

Предложение – кмет

14.Учредяване на особен залог на активи от „ДКЦ-1-Русе” ЕООД.

Предложение – кмет

15.Допълване на Решение №206, прието с Протокол №14/28.05.2004 г., за домашен социален патронаж в селата.

Предложение – кмет

16.Продължаване на договорни отношения.

Предложение – кмет

17.Допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ с площ над 3 кв.м на територията на град Русе и корекция на размерите на съоръженията на някои от позициите във връзка с чл.45 и с &2 /преходни и заключителни разпоредби/ от Наредба 12 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

18.Изменение на план за регулация на ІІ-А етап, местността Слатина и откриване на процедура за продажба на имот – общинска собственост.

Предложение – кмет

19.Учредяване на безвъзмездно право на строеж.

Предложение – кмет

20.Избор на процедура за изграждане на универсален спортно-развлекателен и търговски комплекс.

Предложение – кмет

21. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе.

Предложение – кмет

22. Промяна на план – сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г.

Предложение – кмет