Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на Обс

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание
на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 16 ноември /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

3. Минимални цени при разпореждане с общинските имоти.

Предложение – кмет

4. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии.

Предложение – кмет

5. Продължаване договорни отношения.

Предложение – кмет

6. Корекция в план-сметката на специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК.

Предложение – заместник-кмет

7. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

8. Продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе на граждани, настанени по административен ред, притежаващи жилищно – спестовен влог.


9. Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Образование”.

Предложение – кмет

10.Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се по бул.“България”, ъгъла с бул.„Цар Освободител” в град Русе.

Предложение – кмет

11. Предложение на Проект за задание за обществена поръчка за дейностите: събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на гр. Русе и поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване на територията на гр. Русе.

Предложение – кмет

12. Извършване на замяна на общински имот – частна собственост, по ул.”Коледница”№10 с четири броя апартаменти, собственост на “Адис – Калинов”ООД.

Предложение – кмет

13. Създаване на общинско предприятие „Театрален комплекс”.

Предложение – кмет

14. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот по ул.“Княжеска” 1Б, гр.Русе.

Предложение – кмет

15.Увеличаване активите на „Паркстрой” ЕООД с магазин за цветя на пл.„Ив. Вазов”, ул.„П.Славейков”.

Предложение – кмет

16.Приемане на правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.

Предложение – кмет

17. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-5025 в ж.к.”Родина”.

Предложение – кмет

18. Изменение и допълнение на Решение № 829, прието с Протокол №50 от 17.09.1999 г. на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

19.Отмяна на прието Решение № 1105, прието с Протокол № 51/29.09.2006 г. от ОбС-Русе и приемане на ново решение.

Предложение – кмет

20. Разкриване на пункт на детска млечна кухня в гр. Мартен.

Предложение – кмет

21.Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища.

Предложение – кмет

22.Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

23.Програмен проект и проекто-бюджет на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” – 2007 г.

Предложение – кмет

24.Удостояване на инж.Лилян Лазаров /посмъртно/ и на д-р Георги Икономов с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.