Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 61-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 61-то заседание

на ОбС на 1 юни 2007 г. 

дата/час/място – 23 май /сряда/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

   1. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в СОУ„Васил Левски” – бюфет за ученическо хранене и фитнес-зала.

Предложение – кмет

   2. Допълнение в Наредба 2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

   3. Провеждане на търг за отдаване на част от имот, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

   4. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

   5. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

   6. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на разписания на линиите Варна-Русе и Русе-Силистра.

Предложение – кмет

   7. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на разписания от междуселищните линии от утвърдената Общинска транспортна схема.

Предложение – кмет

   8. Информация за търговски дружества, в които Община Русе не е единствен собственик.

Предложение – кмет

   9. Приемане на изменения и допълнения на Наредба 5на ОбС за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

  10. Откриване на Защитени жилища за младежи, напускащи детските домове за деца, лишени от родителска грижа.

Предложение – кмет

  11. Разширяване на капацитета и дейността на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания.

Предложение – общински съветник

  12. Поправка на техническа грешка в Решения 1234 на ОбС-Русе, прието с Протокол 57/02.03.2007 г.

Предложение – кмет

  13. Определяне на част от ул.„Симеон Велики” за охраняем паркинг.

Предложение – кмет

  14. Решение за приватизация чрез търг на „Дезинфекционна станция-Русе” ЕООД, гр.Русе.

Предложение – кмет

      16.Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

      17.Предоставяне управлението на горите и земите в горския фонд и на дивечовите ниви – собственост на община Русе в землището на с.Тетово, на ДП”Държавна дивечовъдна станция Сеслав”, гр.Кубрат.

Предложение – кмет

      18.Замяна на общински имот, собственост на Ангел Игнатов Борисов.

Предложение – кмет

      19.Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда.

Предложение – кмет

      20.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

Предложение – кмет

      21.Учредяване право на строеж за пристрояване към ж.бл. „ДАВ-1”, ул.”Янтра”, ж.к.”Възраждане”, гр.Русе.

Предложение – кмет

      22.Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, по ул.”Гоце Делчев”35, гр.Русе.

Предложение – кмет

      23.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

      24.Приемане на изменения и допълнения на Наредба 6 на ОбС-Русе з аусловията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска осбственост.

Предложение – кмет

25. Обявяване на имоти за публична общинска собственост.

Предложение – кмет