Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия ‛Законност, обществен ред и сигурност“ при ОбС-Русе по предложения, внесени за 63-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 63-то заседание
на ОбС на 3 август 2007 г.

дата/час/място – 26 юли /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Приемане на решение за създаване на подробен устройствен план на територията на Парка на младежта в град Русе.

Предложение – общински съветници

3. Приемане на устав на съвместно АД с “ЕГГЕД БГ”АД и на акционерно споразумение между страните.

Предложение – кмет

4. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, училищен бюфет, спортен салон и книжарница в СОУ„Йордан Йовков”, училищни бюфети в ОУ”Любен Каравелов” и в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Семерджиево.

Предложение – кмет

5. Придобиване на имоти по параграф 4 в землището на град Русе и изготвяне на оценките за тях.

Предложение – кмет

6. Учредяване право на строеж за надстрояване на обществено обслужваща сграда.

Предложение – кмет

7. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

8. Отмяна на Правилника за реда и условията за финансиране на художествени проекти и приемане на Правила за реда и условията за финансиране на художествени проекти.

Предложение – кмет

9. Изменение на план за регулация и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

10. Откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижими имоти в землището на с.Николово, местност Дрибака.

Предложение – кмет

11. Продължаване на договорни отношения.

Предложение – кмет

12. Право на управление на футболен терен в двора на спортно училище “Майор Атанас Узунов”.

Предложение – кмет

13. Утвърждаване на възможности за финансово подпомагане на водещите спортни клубове.

Предложение – кмет

14. Обявяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

15. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.

Предложение – кмет

16.Обявяване на общински имотн за публична общинска собственост.

Предложение – кмет

17.Прекратяване на собственост в имот, представляващ административна и търговска сграда, в с.Тетово.

Предложение – кмет

18.Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Муткурова”76, гр.Русе.

Предложение – кмет

19.Прекратяване на съсобственост в имоти в с.Просена, чрез продажба на частите на Общината.

Предложение – кмет

20.Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в с.Николово.

Предложение – кмет

21.Вземане на решение за одобряване на план-схема за разпределени газопроводи към план за регулация и застрояване на гр.Мартен.

Предложение – кмет

22.Удостояване на режисьора Леон Даниел с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.

Предложение – кмет

23.Удостояване на виолончелиста Венцеслав Николов с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.

Предложение – кмет

24.Решение за обявяване на бедствено положение на територията на община Русе.

Предложение – общински съветник

25.Допълване на Решение №1283 на ОбС-Русе, прието с Протокол №59/ 04.05.2007 г.

Предложение – общински съветник