Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 16 май /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.      Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет

2.      Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

3. Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр.Русе на ЦСДГ “Ралица”.

Предложение – кмет

4. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

5.      Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в град Русе.

Предложение – кмет

6.      Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

7.      Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

8. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

9. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Сандрово, община Русе.

Предложение – кмет

10.Замяна на общински имот с имот, собственост на Иванка Иванова Иванова.

Предложение – кмет

11.Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

12.Допълнително учредяване право на строеж за четириетажна обществено-обслужваща сграда по ул.”Видин” 21, гр.Русе.

Предложение – кмет

13.Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул.”Хан Аспарух” 39, гр.Русе.

Предложение – кмет

14. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

15.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план регулация и изменение на план за улична регулация в Централна градска част и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

16.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в кв.297 – ул.”Мостова” 30, ъгъла с “Придунавски булевард”, и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

17.Замяна на земеделски имот, собственост на Стоян Стоянов, със земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Тетово.

Предложение – общински съветник

18.Замяна замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността “Моргуля” в землището на Средна кула.

Предложение – общински съветник