Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 19 април /сряда/, 9.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Такса за битови отпадъци за имоти – общинска собственост.

Предложение – кмет

3.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

4.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

5.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – рекламно-информационни елементи.

Предложение – кмет

6.     Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищни имоти.

Предложение – кмет

7. Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за триетажна жилищна сграда по ул.”Самодивец”, гр. Русе.

Предложение – кмет

8. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти за нуждите на Регионален исторически музей-Русе.

Предложение – кмет

9. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти на Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие”, гр.Русе.

Предложение – кмет

10.Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

11.Замяна на общински имот с имот, собственост на Берко Ненов Исаев.

Предложение – кмет
12.Отказ за замяна на общински с частен имот.
Предложение – кмет

13.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

14.Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

15.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и план за застрояване в кв.Западна промишлена зона и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

16.Отказ за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

17.Статута на собственост, градоустройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и реализирано /респ.започнато/ строителство и надстрояване на градските тоалетни.

Предложение – група общински съветници-Център

18.Корекция в план-сметката на Специалния фонд и специалната сметка за покриване на разходите по приватизация.

Предложение – заместник-кмет

19.Учредяване залог на ДМА и ползване на банков кредит от “ДКЦ-1-Русе”ЕООД.

Предложение – кмет

20.Разрешение за учредяване на ипотека на недвижимо имущество срещу ползване на банков кредит от “Хляб и хлебни изделия”ЕООД.

Предложение – кмет

21.Откази за извършване на продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе.

Предложение – кмет
22.Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии.
Предложение – кмет

23. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

24.Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г.

Предложение – кмет