Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 17 май /сряда/, 9.00 часа, зала 2, етаж 2

 

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет
2. Споразумение за подкрепа от страна на Община Русе.
Предложение – кмет

3.     Преобразуване на общинско предприятие “Жилфонд” в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Предложение – кмет

4. Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от Общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

5.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Алеко Константинов” – за училищен бюфет.

Предложение – кмет

6. Предоставяне на концесия върху открит плувен басейн и помощна сграда в спортен комплекс “Дунав”.

Предложение – заместник-кмет

7. Приемане на начален баланс на “Истър” ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

8.     Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

9. Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр.Русе на ЦСДГ “Ралица”.

Предложение – кмет

10.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

11.Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.

Предложение – кмет

13.Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

14. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Сандрово, община Русе.

Предложение – кмет

15.Замяна на общински имот с имот, собственост на Иванка Иванова Иванова.

Предложение – кмет

16.Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

17.Допълнително учредяване право на строеж за четириетажна обществено-обслужваща сграда по ул.”Видин” 21, гр.Русе.

Предложение – кмет

18.Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул.”Хан Аспарух” 39, гр.Русе.

Предложение – кмет

19.Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет