Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г

дата/час/място – 14 юни /сряда/, 9.00 часа, зала 2, етаж 2

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник

4.     Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

5.     Замяна на дълготрайни активи между “Хляб и хлебни изделия”ЕООД и собственик на Магазин №117, ул.”Панайот Хитов” 48 А, стопанисван от дружеството.

Предложение – кмет

6.     Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул. „Цар Освободител” 185, град Русе.

Предложение – кмет

7.     Откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски имот №000095, в местност Край село в землището на с.Ястребово.

Предложение – кмет

8.     Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

9.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени -публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

10.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя – частна общинска собственост, в землището на с.Просена.

Предложение – кмет

11.Учредяване на право на строеж за пристрояване към обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

12.Отказ за продажба на общински недвижим имот, представляващ 850/1040 ид.чести от УПИ ІV-1106, кв.102 по плана на с.Червена вода.

Предложение – кмет

13.Обявяване на общински имоти за публична собственост. Обявяване на имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Предложение – кмет

14.Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост /№648/.

Предложение – кмет

15.Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост /№650/.

Предложение – кмет

16.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация кв.66 в ЦГЧ на град Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

17.Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 “Интегриран воден проект на град Русе” ИСПА за срок до 31.12.2010 г. на програма ИСПА.

Предложение – кмет

18.Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, в град Русе, по ул.”Александровска”, за управление на ОП “КАРЕ”.

Предложение – кмет

19.Дейността на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества през 2005 г.

Предложение – кмет

20.Информация за дружествата, в които Община Русе не е единствен собственик.

Предложение – кмет
21.Замяна на общински нежилищен имот по ул.”Фердинанд” с частни жилища.
Предложение – кмет

22.Предложение за финансиране на пътна отсечка – местен път за манастира “Св.Димитър Басарбовски” и етнографски комплекс “Манастира”, по програма ФАР 2005 – компонента “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура”.

Предложение – кмет