Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 17 януари /сряда/, 9.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Учредяване на съвместно акционерно дружество за обществен транспорт.

Предложение –кмет

3. Определяне на размера на такса битови отпадъци за 2007 година.

Предложение – група общински съветници

4. Допълване предмета на дейност и увеличаване на личния състав на ОП“Пътно поддържане и сигнализация“, както и допълване на Наредба 16 на ОбС.

Предложение – кмет

5. Годишен план за ползване на горите от общинския горски фонд за 2007 година.

Предложение – кмет

6. Създаване на Комплекс за социални услуги в сградата на бул.”Гоце Делчев” 35, град Русе.

Предложение – кмет

7. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

8. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

9. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

10. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-5025 в ж.к.”Родина”, гр. Русе.

Предложение – кмет

11. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.

Предложение – кмет

12. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.

Предложение – кмет

13. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, жк “Дружба-3”, жб ”Мая”, вх.В, ет.1.

Предложение – кмет

14.Допълване на състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/.

Предложение – кмет