Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

дата/час/място – 20 февруари /вторник/, 9.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

   1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.

Предложение – кмет

   2. Увеличаване на числения състав на ОП“Пътно поддържане и сигнализация“.

Предложение – кмет

   3. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Русе за 2006 г. и Програма за развитието на туризма през 2007 година.

Предложение – кмет

   4. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, жк “Дружба-3”, ж.б. 41, вх.1, ет.2, ап.8.

Предложение – кмет

   5. Поправка на Решение №1142 на ОбС-Русе, прието с Протокол №53/24.11.2006 г.

Предложение – кмет

   6. Обявяване на общински имот за публична собственост.

Предложение – кмет

   7. Продажба на общински жилищни имоти.

Предложение – група общински съветници

   8. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, в с.Басарбово, община Русе.

Предложение – кмет

   9. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в с.Просена, община Русе.

Предложение – кмет

  10. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти оп чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

      11.Закупуване от Община Русе на акции на “Сплендид”АД от “Финансова компания”АД-София.

Предложение – кмет

      12.Прекратяване на съсобственост в имот по ул. “Цар Освободител” 113 чрез изкупуване на общинската част.

Предложение – кмет

      13. Прекратяване на съосбственост в имот по ул. “Св.Петка” 11 чрез изкупуване на общинската част.

Предложение – кмет

      14.Замяна на имот – частна общинска собственост, с имот – собственост на Петър Валериев Ангелов.

Предложение – кмет

      15.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул.”Гоце Делчев” 35, гр.Русе – Решение №969 /прието с Протокол №47/26.05.2006 г./ и Решение №1008 /прието с Протокол №48/23.06.2006 г./.

Предложение – кмет

      16.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – ОУ ”Отец Паисий” /с.Тетово/, ”Васил Априлов”, ”Никола Обретенов” и СОУ”Христо Ботев”.

Предложение – кмет

      17.Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2006 г. и годишен проекто-план за работа през 2007 г.

Предложение – кмет

18.Създаване на общинско предприятие “Доходно здание”.

Предложение – група общински съветници