Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС на 13 април 2007 г.

дата/час/място – 3 април /вторник/, 9.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 на ОбС-Русе за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

3. Промяна в Наредба №14 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

4. Приемане на Устав на акционерно дружество “Проект Русе” и решение за апортиране на имот общинска собственост в капитала на дружеството.

Предложение – кмет

5. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват.

Предложение – група общински съветници

6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

7. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти оп чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

8. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в гр.Мартен.

Предложение – кмет

9. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе – местността Кръста.

Предложение – кмет

10. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе – жк «Чародейка Г-юг».

Предложение – кмет

11. Промяна в Решение №324 на ОбС-Русе, прието с Протокол №18/ 24.09.2004 г.

Предложение – кмет

12. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в с.Николово.

Предложение – кмет

13. Разрешение за отдаване под наем на ДМА от “ДКЦ-1-Русе” ЕООД.

Предложение – кмет

14. Придобиване на дълготраен актив от «Обреден дом» ЕООД.

Предложение – кмет

15. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на ИАОС на част от общински недвижим имот по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

Предложение – кмет

16. Удължаване на срока за ликвидация на “Истър”ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

17.Закупуване от Община Русе на акции на “Сплендид”АД от “Финансова компания”АД-София.

Предложение – кмет

18.Избор на партньор за учредяване на съвместно дружество за обществен превоз на пътници.

Предложение – кмет

19.Решение за определяне на допълнително заплащане на километър пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

20.Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, на ЮЛНЦ – «Агенция за устоймчиво развитие на Русе и региона», и определяне на представител на Община Русе в сдружението.

Предложение – кмет

21.Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

22.Откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижими имоти в град Русе, местност Слатина в Индустриален парк-Русе.

Предложение – кмет

23.Отмяна на т.2, 3 и 4 от Решение №820/2005 г. и на Решение №867/2006 г. на ОбС и продажба на имот – частна общинска собственост.

Предложение – група общински съветници

24.Отмяна на Решение №1008 на ОбС-Русе, прието с Протокол №48/ 23.06.2006 г., Решение №1075, прието с Протокол №51/29.09.2006 г., и т.2, 3, 4, 5 и 6 на Решение №969/Протокол №47/26.05.2006 г. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул. «Гоце Делчев» 35, гр.Русе.

Предложение – кмет

25.Замяна на общински недвижим имот по ул.”Янтра” със седем броя частни апартаменти.

Предложение – кмет

26.Учредяване на безвъзмездно право на управление на Агенцията по заетостта, дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе, на имот по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

Предложение – кмет

27.Безвъзмездно право за управление на част от общински недвижим имот на Регионалната дирекция за социално подпмагане в гр.Русе.

Предложение – кмет

30.Продължаване на договорите за управление на управителите на лечебни заведения.

Предложение – общински съветник

31.Промяна на Решение №11412006 г. на ОбС-Русе относно минималните цени при разпореждане с общински имоти. основния капитал.

Предложение – общински съветник

32.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в СОУ«Възраждане» – бюфет за ученическо хранене.

Предложение – кмет
33.Откриване на процедура за провеждане на конкурс за учредяване право на строеж чрез придобиване в собственост на Община Русе на обекти в новопостроената сграда.
Предложение – кмет