Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание

на ОбС на 21 юли 2006 г.

дата/час/място – 11 юли /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промяна на Наредба 1 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

Предложение – кмет

2. Изменение на чл.4 от Наредба 3 на ОбС за организация и развитие на комунално-битовата дейност в община Русе.

Предложение – кмет

3. Корекция на сборния бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

5. Откриване на тръжна процедура за продажба на УПИ ХІ-348, кв.9, Източна промишлена зона, град Русе.

Предложение – кмет

6. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване на право на строеж на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

7. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

8. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Тетово, община Русе.

Предложение – кмет

9. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Пристанищна” 13, гр.Русе, на основани чл.36, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.1 и ал.2, т.1 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

10. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Г.Делчев” 13, гр.Русе, на основани чл.36, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.1 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

12. Провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост – части от терени за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ; и павилиони – общинска собственост, върху части от терени – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

13. Одобряване на подробна схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ – зона Б /пл.Свобода/.

Предложение – кмет

14.Допълване на предмета на дейност на общинско предприятие “Пътно поддържане и сигнализация”.

Предложение – кмет

15.Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост. Предложение за изменение на план за регулация в кв.249.1 в централна градска част на Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

16.Отмяна на Решение №976, прието с Протокол №47/26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе.

Предложение – кмет