Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Икономическа политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 4 септември /вторник/, 9.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Създаване на общинско предприятие за стопанисване на гробищни паркове.

Предложение – група общински съветници

7. Увеличение и намаление на активите на “РОАТ”ЕООД в производство по несъстоятелност.

Предложение – председател на ОбС

8. Определяне на цената при отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Предложение – кмет

9. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване – въз основа на актове, посочени в пар.4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Предложение – кмет

10. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в Източна промишлена зона на гр.Русе.

Предложение – кмет

11. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Дружба 3”.

Предложение – кмет

12. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Изток”.

Предложение – кмет

13.Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Ялта”.

Предложение – кмет

14.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

15.Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

16.Замяна на имот, частна общинска собственост, с имот – собственост на “Р.Стойчева-РИС”ЕООД.

Предложение – кмет

17.Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

18.Допълване на подробна схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – зона Б, пл.”Свобода”.

Предложение – кмет

19.Продължаване на договорни отношения.

Предложение – председател на ОбС

20.Придобиване в собственост на Община Русе на закрито помощно училище-интернат “Васил Левски” в с.Долно Абланово и изградената в същия имот сграда, ползваща се от НЧ”Напредък”.

Предложение – кмет

21.Изменение на Решение №№1143 и 1240 на ОбС-Русе, приети с Протоколи №53/24.11.2006 г. и №58/13.04.2007 г.

Предложение – кмет

22.Намаляне на утвърдени с Решение № 1244 на ОбС-Русе, прието с Протокол №58/13.04.2007 г., начални цени за продажба чрез конкурс на имоти – частна общинска собственост, и откриване на процедура за продажба.

Предложение – кмет

23.Учредяване на безвъзмездно право на управление на част от общински недвижим имот в гр.Русе, ул. “Мадарски конник”1.

Предложение – кмет

24.Допълнение на Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

25.Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

26.Допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ с площ над 3 кв.м и до 3 кв.м на територията на град Русе, съгласно чл.45 от Наредба №12 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

27.За изработване план за регулация на част от общински недвижим имот, представляващ ПИ № 302, Западна промишлена зона.

Предложение – кмет