Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Обявяване на имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост. Отписване от баланса на “Обреден дом”ЕООД на имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

3.     Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот в кв.ДЗС.

Предложение – кмет

4.     Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижим имот в жк “Дружба-3” на Дом за медико-социални грижи за деца в гр.Русе.

Предложение – кмет

5.  План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество – Община Русе /2005-2015 г./.

Предложение – кмет

6.  Приемане на Общинска програма за закрила на децата в община Русе за 2006 година и отчет за изпълнение на програмата за 2005 година.

Предложение – кмет

7.  Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на синдикални организации.

Предложение – кмет

8.  Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, на сдружение “Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения” /РАЛИЗ/.

Предложение – общински съветник

9.  Придобиване на дълготраен актив от “Обреден дом”ЕООД.

Предложение – кмет

10.Акредитация на “Диагностично-консултативен център-1-Русе”ЕООД.

Предложение – кмет

11.Промяна на основния капитал на “Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар Русе”.

Предложение – кмет