Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание

дата/час/място – 23 март /четвъртък/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3. Провеждане на конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

4.     Приемане на програма за намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Русе.

Предложение – кмет

5. План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество в Община Русе – І етап /2006-2010 г./.

Предложение – кмет

6.     Създаване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе като делегирана държавна дейност.

Предложение – кмет

7. Утвърждаване на списъци на общински жилища, отдавани под наем, продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, ведомствени и резервни.

Предложение – кмет

8.     Увеличение на наемните цени на общинските жилища.

Предложение – кмет

9. Основни принципи за управление на жилищния фонд на Община Русе.

Предложение – кмет

10.Акредитация на “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар”ЕООД.

Предложение – кмет